Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu), GDRP, Cookies 

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR 

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je 2people s.r.o., Pionierska 5,990 01 Veľký Krtíš.
 2. Predávajúcim je 2people s.r.o., Pionierska 5,990 01 Veľký Krtíš.
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.intimnenakupy.sk je (ako aj prevádzkovateľom: www.svetuspechu.sk, ww.okzdravie.sk, www.2people.sk, www.zvacseniepenisu.sk, www.zvacsenie-poprsia.sk, www.predokonalychmuzov.sk, www.predokonaluzenu.sk, www.macafresh.sk, www.macapremuzov.sk, www.kedchceteviac.sk, www.magnetifico.sk, www.intimnysvet.sk, www.napodporuerekcie.sk, www.rozputajvasen.sk) 2people s.r.o., Pionierska 5, 990 01 Veľký Krtíš.
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č.102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú vrátane 20 % DPH. 
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný vrátiť do 14 dní.

 

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  • platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
  • platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,
 2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
 3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
  • zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
  • zľavu za opakovaný nákup,
  • zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
 4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
 • Slovenskej pošty,
 • kuriérskej spoločnosti SPS - Slovak Parcel Service

 

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:
  • pri doprave Slovenskou poštou s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 4,00 €
  • pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 4,00 €
 2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):
  • pri doprave Slovenskou poštou s doručením do3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 5,00 €
  • pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 5,00 €
 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Vrátený tovar nemôže vykazovať známky použitia (zdravotné pomôcky- hygienické dôvody), prípadne rozbalený (výživové doplnky) alebo narušený obal produktu a ani inak znehodnotený. Takto vrátený tovar  spotrebiteľom sa považuje za úmyselné poškodzovanie predávajúceho.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  • prevziať objednaný tovar,
  • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  • spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

  

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom, prijatý v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len " GDPR ") 
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
 6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel resp. v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len " GDPR ") 
 7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 8. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
 10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
 11. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

 

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
 4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
 5. Tieto všeobecnéobchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. augusta 2016. 

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu odporúčame zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu, najneskôr však momentom, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
  2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
  5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie, pričom kupujúci potvrdzuje osobné prevzatie resp. je dokladom aj potvrdenie prepravného podniku v prípade ak kupujúci osobne nepreberá reklamáciu..
 13. Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konania odovzdaním reklamovaného tovaru (jeho výmenou, opravou) vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím primeranej zľavy alebo odôvodneným zamietnutím. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote. 
 14. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 15. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.
  Kontakt 2people s.r.o., Pionierska 5,990 01 Veľký Krtíš, info@intimnenakupy.sk

  

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 25.5.2018


ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

Prijaté v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len " GDPR ") 

Zásady spracovania osobných údajov dodávateľov spoločnosti 2people s.r.o. nájdete TU

Zásady spracovania osobných údajov klientov spoločnosti 2people s.r.o. nájdete TU

Všeobecné obchodné podmienky TU

 

1.ÚVOD 

Spoločnosť 2people s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.intimnenakupy.sk (ďalej len "Správca") ako aj prevádzkovateľ: www.svetuspechu.sk, ww.okzdravie.sk, www.2people.sk, www.zvacseniepenisu.sk, www.zvacsenie-poprsia.sk, www.predokonalychmuzov.sk, www.predokonaluzenu.sk, www.macafresh.sk, www.macapremuzov.sk, www.kedchceteviac.sk, www.magnetifico.sk, www.intimnysvet.sk, www.napodporuerekcie.sk, www.rozputajvasen.sk. spracúva osobné údaje tzv. údaje subjektov - fyzických osôb, ktoré: 

 • majú záujem o nákup v internetovom obchode (potenciálni zákazníci);
 • v internetovom obchode nakupujú či nakúpili (zákazníci). 

 

Správca dbá na to, aby spracovanie osobných údajov dotknutých osôb bolo zákonné, korektné, transparentné, presné, dôverné a osobné údaje boli spracovávané iba v nevyhnutnom rozsahu. Správca dbá tiež na to, aby osobné údaje boli riadne zabezpečené a aby pri spracovaní osobných údajov rešpektoval všetky pravidlá stanovené GDPR ako aj ďalšími právnymi predpismi v oblasti nakladania s osobnými údajmi. 

Tieto zásady boli prijaté aj na účely doloženia k súladu spracovania osobných údajov zo strany správcu s právnymi predpismi. Vysvetlenie jednotlivých pojmov súvisiacich so spracovaním osobných údajov podľa týchto zásad je uvedené v čl. 11 nižšie. 

 

2. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

2.1 TOTOŽNOSŤ SPRÁVCU

Správcom osobných údajov je spoločnosť 2people s.r.o, IČO 46580425, so sídlom Pionierska 5,  990 01 Veľký Krtíš zapísaná na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod spisovou značkou - vložka číslo: 21784/S 

2.2 KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Sídlo: Pionierska 5, 990 01 Veľký Krtíš 

E-mail: info@2people.sk

Telefón: +421 905 857 019

ďalej v zastúpení ako 2people trade s.r.o. a 2people shop s.r.o.

 

3.ÚČELY SPRACOVANIA, NA KTORÉ SÚ OSOBNÉ ÚDAJE URČENÉ, A PRÁVNY 

   ZÁKLAD PRE ICH SPRACOVANIE 

3.1 PLNENIE KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY SPRÁVCU

Správca spracúva osobné údaje najmä na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, teda minimálne preto, aby Správca mohol zákazníkovi dodať tovar zakúpený v internetovom obchode. 

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov. Doba spracovania osobných údajov na tento účel je uvedená v ods. 7.1 nižšie. 

 

3.2 PLNENIE PRÁVNYCH POVINNOSTÍ ZO STRANY SPRÁVCU

Správca spracováva osobné údaje na účely vykonávania právnych povinností správcu, vyplývajúcich napr. z účtovných a daňových zákonov, zo zákona o ochrane spotrebiteľa a pod., Vrátane povinnosti Správcu byť schopný doložiť, že spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s GDPR. (ďalej:  (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na Správca vzťahuje. Doba spracovania osobných údajov na tento účel je uvedená v ods. 7.2 nižšie.

 

3.3 OPRÁVNENÉ ZÁUJMY SPRÁVCU

Správca môže spracovávať osobné údaje za účelom: 

 • uplatňovanie priameho marketingu (pozri článok. 5 nižšie);
 • určenie, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov (najmä právnych nárokov vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy);
 • spracovanie dotazov zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, vybavovanie ich otázok a komunikácia s nimi v rámci starostlivosti Správcu o dobré vzťahy. 

 

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem Správca. Doba spracovania osobných údajov na tento účel je uvedená v ods. 7.3 nižšie.

 

3.4 SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

Na základe súhlasu Správca môže spracovávať osobné údaje za účelom: 

 • uplatňovanie priameho marketingu (pozri článok. 5 nižšie);
 • zriadenie a vedenie zákazníckého účtu (pozri čl. 9 nižšie). 

 

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas dotknutej osoby. Doba spracovania osobných údajov na tento účel je uvedená v ods. 7.4 nižšie. 

 

4.SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA SÚHLASU 

4.1 DOBROVOĽNOSŤ

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je úplne dobrovoľné. Prípadné neudelenie súhlasu nebude mať pre subjekt údajov žiadne nepriaznivé následky. 

4.2 ODVOLANIE SÚHLASU

Každá dotknutá osoba má právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 • prostredníctvom zákazníckého účtu;
 • elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovú adresu alebo do dátovej schránky Správca (pozri ods. 2.2);
 • listovým oznámením zaslaným na adresu sídla, či prevádzky Správca (pozri ods. 2.2). 

 

Súhlas s vedením zákazníckého účtu možno odvolať tiež zrušením zákazníckého účtu (pozri ods. 9.2 nižšie). 

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov v období pred odvolaním súhlasu. 

 

5.PRIAMY MARKETING 

5.1 VŠEOBECNE

Spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu je spracovanie osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 480/2004") .

5.2 OBCHODNÉ OZNÁMENIE

Obchodné oznámenie sa rozumie akákoľvek forma komunikácie, vrátane reklamy a podnecovanie k návšteve stránok internetového obchodu, určeného k priamej či nepriamej podpore tovaru alebo služieb alebo image Správca (najmä tzv. Newslettre). 

Spracovanie osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení voči potenciálnym zákazníkom (teda osobám, ktoré v internetovom obchode ešte nenakúpili) je možné len na základe súhlasu, pričom aj samotné zasielanie obchodných informácií sa uskutoční na základe súhlasu (v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb.). 

Spracovanie osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení voči zákazníkom (teda osobám, ktoré v internetovom obchode už nakúpili) je možné aj bez súhlasu na základe oprávneného záujmu Správca (pozri ods. 4.3 vyššie), pričom samotné zasielanie obchodných oznámení sa bude vykonávať taktiež bez súhlasu ( v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb.), pokiaľ to zákazník pôvodne neodmietol.

 

5.3 ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU

Za účelom zasielania obchodných oznámení Správca spracováva iba e-mailovú adresu

 

5.4 UKONČENIE SPRACOVANIA NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU

Správca ukončí spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu bezodkladne potom (pozri ods. 7.5 nižšie), čo zákazník alebo potenciálny klient vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracovaním. Nesúhlas možno urobiť napr. Niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

 • odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov (pozri ods. 2 vyššie);
 • vyjadrenie nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, a to rovnakým spôsobom ako možno odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (pozri ods. 2 vyššie);
 • odhlásením, ktoré je možné urobiť v každom obchodnom oznámení
 • vznesením námietky proti takémuto spracovaniu (za podmienky čl. 21 GDPR). 

 

Bez ohľadu na vyššie uvedené Správca ukončí spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu najneskôr do 15 rokov od posledného nákupu v internetovom obchode (uzatvorenia kúpnej zmluvy). Ďalším nákupom sa doba spracovania predlžuje vždy o ďalšie 2 roky. V prípade, že k nákupu v internetovom obchode nikdy nedôjde, správca spracovanie ukončí súčasne so zrušením zákazníckého účtu (pozri ods. 9.2 nižšie).

 

6.KATEGÓRIE PRÍJEMCOV ÚDAJOV 

Správca bude odovzdávať osobné údaje zákazníkov príslušným orgánom verejnej moci, ak bude o to požiadaný (napr. finančné úrady, slovenská obchodná inšpekcia a pod.). Títo príjemcovia budú osobné údaje zákazníkov spracovávať ako samostatní správcovia. 

Popri tom je Správca oprávnený odovzdať osobné údaje príjemcom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov a ktorí budú pre Správcu spracovávať osobné údaje ako jeho spracovatelia (napr. subjekty poskytujúce účtovnícke služby, poštové služby, služby úschovní či zásieľkovní, služby pre rozosielanie newsletterov, právne služby, IT služby, prevádzkovatelia platobných brán, platobných systémov, internetových vyhľadávačov a porovnávačov, správcovia domén, poskytovatelia technickej podpory a pod.). 

Správca bude odovzdávať osobné údaje len tým spracovateľom, ktorí Správcovi zaručia, že osobné údaje nebudú predávané žiadnemu ďalšiemu spracovateľovi, ktorý nebude schopný zabezpečiť dostatočné zabezpečenie osobných údajov.

 

7.DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje budú spracovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracovania. Zánikom jedného z právnych základov pre spracovanie osobných údajov nie je dotknuté spracovanie osobných údajov (v nevyhnutnom rozsahu) na základe iného právneho základu.

 

7.1 PLNENIE KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY SPRÁVCU

Za týmto účelom Správca bude spracovávať osobné údaje do 30 dní po zániku poslednej z povinností dojednaných v kúpnej zmluve. Tým nie je dotknutá možnosť Správcu tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať na základe iných právnych základov a na účely uvedené v týchto zásadách.

 

7.2 PLNENIE PRÁVNYCH POVINNOSTÍ ZO STRANY SPRÁVCU

Za týmto účelom Správca bude spracovávať osobné údaje po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti Správca stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. Účtovné doklady musia byť uchovávané po dobu 5 rokov, daňové doklady po dobu 10 rokov). 

 

7.3 OPRÁVNENÉ ZÁUJMY SPRÁVCU

7.3.1 PRIAMY MARKETING

Za týmto účelom Správca môže spracovávať osobné údaje do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním, najdlhšie však po dobu 15 rokov od posledného nákupu v internetovom obchode (pozri ods. 5.4 vyššie). 

7.3.2 PRÁVNE NÁROKY

Za týmto účelom Správca môže spracovávať osobné údaje po dobu existencie príslušného právneho nároku, maximálne však po dobu 1 roka po uplynutí premlčacej lehoty podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade začatia a trvanie súdneho, správneho alebo akéhokoľvek iného konania, v ktorom budú riešené práva alebo povinnosti vyplývajúce z príslušného právneho nároku, neskončí doba spracovania osobných údajov na tento účel pred právoplatným skončením takéhoto konania. 

7.3.3 STAROSTLIVOSŤ O DOBRÉ VZŤAHY SO ZÁKAZNÍKMI / POTENCIONÁLNYMI ZÁKAZNÍKMI

Za týmto účelom Správca môže spracovávať osobné údaje po dobu 12 mesiacov od posledného kontaktu so zákazníkom či potenciálnym zákazníkom.

 

7.4 SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

7.4.1 PRIAMY MARKETING

Za týmto účelom Správca môže spracovávať osobné údaje do okamihu: 

 • odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov (pozri ods. 4.2 vyššie);
 • vyjadrenie nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, a to rovnakým spôsobom ako možno odvolať súhlas (pozri ods. 4.2 vyššie); 

najdlhšie však do okamihu zrušenia zákazníckého účtu (pozri ods. 9.2 nižšie). 

7.4.2 VEDENIE ZÁKAZNÍCKÉHO ÚČTU

Za týmto účelom Správca môže spracovávať osobné údaje do okamihu zrušenia zákazníckeho účtu (pozri ods. 9.2 nižšie). 

 

7.5 VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bezodkladne po uplynutí doby spracovania podľa ods. 7.1, 7.2, 7.3.2 alebo 7.3.3 vyššie, najneskôr však do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí doby spracovania, Správca príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracovania, anonymizuje či zlikviduje. 

V prípadoch podľa ods. 7.3.1 alebo 7.4 vyššie Správca ukončí spracovanie osobných údajov na uvedené účely bezodkladne po tom, čo dôjde k odvolaniu súhlasu, vyjadrenia nesúhlasu či zrušeniu zákazníckeho účtu.

 

8.PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB 

Každý subjekt údajov má okrem iného tieto práva: 

 • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR);
 • právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR);
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (za podmienok čl. 18 GDPR);
 • právo namietať proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR);
 • právo na prenosnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR);
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (pozri ods. 2 vyššie). 

 

V prípade, že sa subjekt poskytnutých údajov domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov, má tiež právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR, Hraničná 12 820 07 Bratislava Telefón: 02/ 323 13 214. 

 

9.ZÁKAZNÍCKY ÚČET 

9.1 ZRIADENIE ZÁKAZNÍCKEHO ÚČTU

Zriadenie zákazníckeho účtu je úplne dobrovoľné, pretože Správca umožňuje vykonanie nákupu v internetovom obchode aj bez zriadenia zákazníckeho účtu (tzv. Bez registrácie). 

Aby mohol Správca uchovávať osobné údaje vložené do formulára pre zriadenie a vedenie zákazníckeho účtu (či kedykoľvek neskôr do zákazníckeho účtu), potrebuje k tomu súhlas

Do okamihu, než potenciálny zákazník uzavrie so Správcom kúpnu zmluvu (tj. stane sa zákazníkom), a následne po splnení všetkých povinností z uzatvorenej kúpnej zmluvy Správca nebude s osobnými údajmi nakladať inak ako na účely vedenia zákazníkov; tým však nie je dotknutá možnosť Správcu spracovávať osobné údaje na základe iných právnych základov, najmä na základe súhlasu udeleného na účely uplatňovania priameho marketingu (zasielanie obchodných oznámení). 

9.2 ZRUŠENIE ZÁKAZNÍCKEHO ÚČTU

Zákaznícky účet je možné kedykoľvek zrušiť prostredníctvom zákazníckeho účtu alebo na základe žiadosti o zrušenie zákazníckeho účtu zaslané na niektorú z kontaktných adries uvedených v ods. 2.2 vyššie. 

Bez ohľadu na vyššie uvedené Správca zruší zákaznícky účet najneskôr do 10 rokov od posledného nákupu zákazníka v internetovom obchode. 

V prípade, že k nákupu v internetovom obchode nikdy nedôjde, Správca zákaznícky účet zruší do 10 rokov od jeho zriadenia. 

 

10.COOKIES A ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE 

Bližšie informácie o tzv. Cookies a ďalších technických údajoch spracovávaných pri návšteve webových stránok internetového obchodu sú uvedené v samostatnom dokumente dostupnom na Zásady používania súborov COOKIES.

 

11.ZÁKLADNÉ POJMY 

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (tzv. Subjekt údajov); identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých zvláštnych prvkov fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbory osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou automatických alebo neautomatických postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovaní, obmedzenia, vymazanie alebo zničenie. 

Správcom je všeobecne osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov. 

Príjemcom je všeobecne akákoľvek osoba, ktorej sú osobné údaje poskytnuté. 

Spracovateľom je všeobecne akákoľvek osoba, ktorá spracováva osobné údaje pre správcu. Spracovateľ je súčasne vždy aj príjemcom. 

Zákazníkom je fyzická osoba, ktorá prostredníctvom internetového obchodu uzavrela so Správcom kúpnu zmluvu, teda osoba, ktorá má so Správcom tzv. Zákaznícky vzťah. 

Potenciálnym zákazníkom je fyzická osoba, ktorá doposiaľ prostredníctvom internetového obchodu neuzavrela so Správcom kúpnu zmluvu, teda osoba, ktorá nemá so Správcom tzv. Zákazníckych vzťah.

 

12.ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V prípade otázok ohľadom spracovania osobných údajov možno Správca kontaktovať prostredníctvom kontaktnej osoby alebo prostredníctvom niektorej z kontaktných adries uvedených v ods. 2.2 vyššie. 

Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov, je dostupný aj na internetových stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov dostupných na https://dataprotection.gov.sk/uoou/. 

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.


ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

ČO SÚ SÚBORY COOKIES:

Za účelom zlepšenia Vám poskytovaných služieb využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo Vašom prehliadači a bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná.

Súbory cookies tak pomáhajú napr .: 

 • k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími ťažkosťami;
 • pri zapamätanie prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusí zakaždým zadávať;
 • pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie; na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám;
 • pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prezerá, aby sa im pri prehliadaní stránok nezobrazovala stále rovnaká reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktoré nemajú záujem. 

 

Ďalšie všeobecné informácie k súborom cookie nájdete napr. Tu

 

AKÉ SÚBORY COOKIE POUŽÍVAME:

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. "Session cookie" ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do tej doby, než prehliadač zavriete, a dlhodobo tzv. "Persistent cookie", ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne nevymažete (doba ponechanie súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavení samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača). 

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plní, možno cookie rozdeliť na: 

 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverzným pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
 • remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacielenie;
 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú;
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu. 

 

Niektoré súbory cookie môžu zbierať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. Priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. "Cookie tretej strany"). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať. 

Na našich stránkach využívame nasledujúce súbory cookie: 

Vydavateľ / Názov cookie                       Typ

AdWords                                       Trackingové, remarketingové

Facebook                                      Trackingové, remarketingové

Google Analytics                          Analytické, trackingové

CookiesOK                                    Esenciálne

externalFontsLoaded                   Esenciálne

informationBanner                       Esenciálne

pcart                                             Esenciálne

PHPSESSID                                  Esenciálne

affiliateUniqueAccessId              Esenciálne

SRV_ID                                         Esenciálne

Heuréka                                        Trackingové, konverzné

Etarget                                          Trackingové,remarketingové

Tovar                                            Trackingové, konverzné 

 

AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Používanie súborov cookie možno nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Súbory cookie možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookie. 

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach: 

Chrome

Firefox

Internet Explorer 

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/  

Používaním tohto webu s týmto spracovaním cookies súhlasíte.